Państwowy Monitoring Środowiska

Wobec stojących przed społeczeństwem coraz poważniejszych wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych, coraz większą uwagę zwracamy na kwestię ochrony środowiska. Jej zapewnienie na odpowiednim poziomie jest bowiem w dobrze pojętym interesie publicznym. W związku z tym coraz ważniejszą rolę odgrywa prowadzenie monitoringu środowiska. W Polsce ustawodawca już dawno dostrzegł konieczność ustanowienia go na poziomie państwowym i w 1991 roku ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska powołano instytucję Państwowego Monitoringu Środowiska.

Państwowy Monitoring Środowiska – czym jest?

Art. 25 ust. 2 ustawy o IOŚ definiuje Państwowy Monitoring Środowiska, dzieląc jego cechy charakterystyczne na dwie grupy. Według tej definicji PMŚ to system:

pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz
gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.

PMŚ został wprowadzony na poziomie państwowym, ponieważ uznano, że ochrona środowiska jest zadaniem doniosłym i przekraczającym możliwości działania jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem, zgodnie z ustawą, jest systematyczne informowanie zarówno organów administracji publicznej, jak i społeczeństwa o jakości elementów środowiska i dotrzymywaniu ich wyznaczonych standardów, jak i zmianach, które w zakresie jakości elementów środowiska zachodzą. Ma to być także system ostrzegania o pogarszaniu się jakości środowiska naturalnego.

Państwowy Monitoring Środowiska – co bada?

Monitoring środowiska realizowany na poziomie państwowym zakłąda przekazywanie instytucjom administracji rządowej i samorządowej zebranych informacji w celu zarządzania środowiskiem poprzez podejmowanie niezbędnych działań prawnych i faktycznych dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony środowiska na danym terenie.
Ustawa precyzuje zakres zbieranych i przetwarzanych na podstawie badań monitoringowych danych, które pomagają w kształtowaniu polityki środowiska. Wśród nich są m.in.: jakość wód, jakość gleby, jakość powietrza, poziom hałasu, wytwarzanie i gospodarowanie odpadami, a także promieniowanie jonizujące i pola elektromagnetyczne.
Zgodnie z przepisami prawa Państwowy Monitoring Środowiska jest prowadzony na podstawie krajowego wieloletniego programu PMŚ, opracowywanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) i przyjmowanego przez ministra właściwego do spraw środowiska oraz wojewódzkich programów monitoringu środowiska, które opracowują właściwi wojewódzcy inspektorzy, a przyjmuje GIOŚ.

Korekta i pomoc: https://promea.pl/oferta/monitoring-srodowiska

Dodaj komentarz