Rekultywacja terenów zdegradowanych

Różne czynniki mają wpływ na niszczenie gleby. Niektóre z nich są bardzo trudne do naprawienia, a inne wręcz nieodwracalne. Mimo wszystko trzeba próbować uratować każdą przestrzeń.
Czym jest rekultywacja?
Rekultywacja według ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, to nadanie bądź przywrócenie terenom zdegradowanym wartości użytkowych. Innymi słowy oznacza to przeprowadzenie wielu zabiegów pozwalających na ponowne użytkowanie terenów w inny sposób niż uprzednio. W znaczeniu gleby, największe znaczenie ma jej ponowne wykorzystanie w celach przyrodniczych.
Degradacja gleby
Do głównych działań o tragicznych dla ziemi skutkach należy nieprawidłowa melioracja i zmiana stosunków wodnych, naruszenie struktury podłoża poprzez wykopy (najlepiej charakteryzuje to przykład kopalni odkrywkowych) oraz skażenia przemysłowe i komunikacyjne. Najczęściej występującym czynnikiem powodującym znaczne pogorszenie stanu gleby jest przemysł lub niedbała, gospodarka rolna. Lecz nie tylko człowiek przyczynia się do niszczenia gruntów. Istotnymi powodami mogą też być: długotrwała susza lub naturalna erozja (źródło: http://www.hydrogeotechnika.pl/odzysk-ziemi).
Rekultywacja gleby
Przystępując do procesu rekultywacji ziemi, trzeba na samym początku dokładnie ocenić stan ziemi, gdyż do przygotowania dobrego planu odbudowy potrzebna jest wiedza o wielkości zaistniałych zniszczeniach i ich przyczynach. Stawiając w stan gotowości dobrą strategię należy przygotować się na długi i czasochłonny zabieg, wymagający bezkompromisowości oraz wysokich kosztów realizacji. Metodą techniczną rekultywacji gruntu jest zadbanie o odizolowanie toksycznej przestrzeni, odnowę ukształtowania rzeźby terenu oraz odkwaszenie ziemi. Biologiczna  rekultywacja gleby polega na odnowie ziemi zabiegami agrotechnicznymi, użyźnianiu i uprawie mechanicznej podłoża.
Rekultywacja ziemi ma na celu doprowadzenie terenów zdegradowanych do okoliczności sprzyjających zasadzeniu na danej ziemi roślin. Jeśli plan odbudowy przebiegnie korzystnie flora będzie rozwijała się prawidłowo i bez żadnych komplikacji. Kolejnym skutkiem odnowy może być przywrócenie obszarom wartości użytkowej, takiej jak obszary służące do celów rekreacyjnych lub wypoczynkowych.

Dodaj komentarz